top of page

תנופה צפונית

קהילת משפחות צעירות בכרמיאל

קהילת תנופה צפונית הינה קהילה של משפחות צעירות המתגוררות בכרמיאל הפועלת מתוך מכנה משותף בכל מיני תחומים כמו חינוך, קהילה וחברה, אדם וסביבה התנדבות ועוד

חברי הקהילה שמו להם למטרה לשפר את איכות החיים של המשפחות בקהילה על ידי תמיכה ושיתוף פעולה אחת של השנייה.

בנוסף תנופה צפונית פועלת לטובת העיר כרמיאל בנסיון לקיים חיים מעניינים ומשמעותיים בעיקר לצעירים ולמשפחות הצעירות בכרמיאל.

bottom of page