top of page

We Grow

WhatsApp Image 2022-06-30 at 2.33.51 PM.jpeg

רקע

החקלאות האורבנית היא תחום מתפתח במהירות שמאפשר לשלב חיים ירוקים בתוך העיר. כ-91% מהאוכלוסייה בישראל גרה בערים ורק 2% מתושביה מתפרנסים מחקלאות. בישראל הפעילות החקלאית העירונית מועטה, אם כי ישנה התעוררות ועניין בערים רבות לפרויקטים מסוג זה. 

תנופה צפונית זיהתה את הפוטנציאל ואת הצורך של תושבי כרמיאל באורח חיים ירוק ובריא. בעזרת פרויקט שמתמקד בחקלאות אורבנית, נאפשר לתושבי כרמיאל, ללמוד ולפתח את התחום ובעיקר לפתח קהילה שתומכת ברעיון ביחד. המפגש הקהילתי יוביל ליוזמות ירוקות נוספות בתחום הקיימות והסביבה ויאפשר להרחיב את הקהילה ליעדים נוספים.

חזון

הקמת גינה קהילתית בכרמיאל המתמחה בנושא החקלאות האורבנית לצורך חיבור הנוער והתושבים לשטח, לטבע ולחקלאות עצמאית בר קיימא.

מטרות

 •  בניית קהילה של תושבים שיוכשרו בסדנאות ויתמקצעו בחקלאות אורבנית ויקימו את המרכז לחקלאות אורבנית בכרמיאל.

 •  בניית תוכנית חינוכית ומעשית שתחבר את הנוער והתושבים לשטח, לטבע ולחקלאות עצמאית עירונית בר קיימא.

 • הקמת מבנה למחסן כלים שיתופי שישמש לתחזוקת הגינות.

 • הקצאת גינות פרטיות עבור תושבים מיעוטי יכולת ובעלי צורך בגינה.

 אבני דרך לביצוע

wegrowpilot1.png
 • פיילוט של 3 סדנאות בסיסיות פעם בחודש.

 • הפקת לקחים, שיפור וייעול להמשך הקורס ובניית הקהילה.

 • קבלת שטח מהעירייה.

 • המשך הסדנאות לבינוי הקהילה.

 • גידור המרכז לחקלאות אורבנית.

 • הקמת בוסתן על ידי הקהילה.

 • הקמת מחסן כלים וציוד שיתופי.

 • רתימת מוסדות חינוך ותושבים להקמת ותחזוקת חלקות בגינה העירונית.

 • הקמת מערך חינוך וקיום סדנאות לנוער, חיילים ותושבים.

bottom of page